10 stycznia 2017 r. możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu wprowadziła ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Przy osiągnięciu porozumienia pomagają certyfikowane przez Prezesa UOKiK podmioty min.:

-Inspekcja Handlowa – spory związane ze sprzedażą towarów i usług,

-Rzecznik Finansowy – spory finansowe i ubezpieczeniowe,

-Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego – spory finansowe,

-Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich – tylko spory z bankami,

-Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – spory telekomunikacyjne i pocztowe,

-Koordynator ds. negocjacji przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki – spory z dostawcami prądu, gazu, ciepła,

-Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy prezesie Urzędu Kolejowego – spory z przedsiębiorcami kolejowymi,

-Rzecznik Praw Pasażerów przy prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego – spory z liniami lotniczymi z zakresu odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu,

-Izba Gospodarki Elektronicznej – spory dotyczące sprzedaży towarów i usług przez internet z członkami Izby,

-Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności – spory z zakresu sprzedaży produktów spożywczych.

Polubowne rozstrzygnięcie sporu jest bezpłatne, wymaga dobrowolnej chęci z obu stron, jest postępowanie poreklamacyjnym, nie wymaga obecności fizycznej stron (może odbywać się mailowo) i powinno zakończyć się po 90 dniach od otrzymania przez podmiot uprawniony kompletnego wniosku.

Polubowne rozstrzygnięcie sporu cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy rosnąca ilość wniosków jaką otrzymują podmioty certyfikowane do rozstrzygania takich spraw.

Pomoc dla konsumentów:
*Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl *Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
*E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
*Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie

Dodatkowe informacje dla konsumentów:

Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków) Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333
E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15565