Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem do regionalnego ośrodka poradnictwa konsumenckiego jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Stowarzyszenia Aquila z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kolista 6/19, 54-152 Wrocław) oraz Fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej z siedzibą w Warszawie (ul. Wilanowska 14 lok. 51, 00-422 Warszawa).
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych UOKiK to adres e-mail: iod@uokik.gov.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia porady bądź przygotowania pisma w sprawach konsumenckich, na potrzeby bieżącej korespondencji oraz w celach statystycznych związanych z realizacją zadania publicznego w latach 2019-2020 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom profesjonalnie zajmującym się usługami hostingu, administrowaniem pocztą elektroniczną, operatorom pocztowym wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile konieczność taka nie będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i będzie traktowane na równi z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia realizacji zadania publicznego, tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Każdy kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie cofnięta bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy poinformowanie administratora w dowolny sposób, który pozwoli mu zapoznać się z wolą osoby, której dane dotyczą, np. poprzez wysłanie informacji na adres iod@dlakonsumenta.pl.

Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są z naruszeniem prawa.

Brak podania danych osobowych nie wpływa na możliwość udzielenia porady bądź przygotowania pisma. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Stowarzyszenie Aquila, Fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.